Jump to content

Mister Cartoon - SANCTIOND


szynka

Recommended Posts

Taka bardziej ciekawostka - zlepek kilku informacji i fotek z nowej linii kosmetyków samochodowych ;)

Mister Cartoon to chyba jeden z najwybitniejszych gości od tatuażu w całych Stanach.

Dołączona grafika

Method Man bardzo często korzysta z jego usług!. Jego projekty (tatuaże) zdobią skórę Eminem`a, 50cent`a, Justina Timberlake`a i NAS`a! i wielu wielu innych. Sam Cartoon nie tylko robi tatuaże, ale również robi graffiti. Sam pomalował wewnątrz jak i na zewnątrz całe swoje studio w centrum Los Angeles. Często projektuje okładki różnych artystów, pracował nawet dla firmy NIKE i SCION w różnych kampaniach reklamowych. Cartoon w swoich pracach inspiruje się ulicą.

For the past 2 years I have been working 24/ 7 on making a dream become a reality, I have one chance to get this right and launch a company that harness’s all of my creativity and passion, never before have I had this opportunity standing in front of me to create a brand built around my lifestyle for all of the other car enthusiasts, car owners, fanatics, for all whom pay the chrome bill before phone bill, here is Sanctiond, The products are the best in the market, take a test go on line to Sanctiond.com and pick up some product and do the side by side.

W ciągu ostatnich 2 lat pracuję 24/7 na jak marzenie stało się rzeczywistością, mam jedną szansę na to prawo i uruchomić firmę, która uprząż to wszystko z mojej twórczości i pasji, nigdy wcześniej nie miałem okazji stojącego w Przede mną stworzyć markę zbudowaną wokół mojego życia dla wszystkich innych miłośników samochodów właściciele samochodów, fanatycy, dla wszystkich, których zapłacenie rachunku chrom przed rachunku telefonicznego, tu jest Sanctiond, produkty są najlepsze na rynku, wziąć przetestować go na linii Sanctiond.com i podnieść trochę produkt i zrobić obok siebie.

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

I grew up going to car shows. My art allowed me to be part of a movement that, as a kid, was financially out of my range. By airbrushing portraits of people’s cars and attending these shows I embedded myself in the culture. Custom paint, pin striping, and murals saved my life by keeping me off the streets, and fuelled my desire to build and own these candy chariots.

Today, I collect a wide variety of vehicles. I respect all cars and the effort that goes into building and maintaining them. From lowriders to European luxury cars, each one has its own attitude. I have built and restored cars since my teenage years and today I have an extensive personal collection that requires daily maintenance. These modern masterpieces I’ve created require a product that helps protect and enhance their beauty. This company, this product, this chance has been a lifelong dream of mine. Everything we do is informed by our devotion to cars.

This company is mine; owned by a car builder like you. Every automobile and each paint job has its own personality and they deserve the attention of someone who understands that.

My art and the passion I have for my work have allowed me some amazing opportunities. I’ve been part of the wildest collaborations imaginable, from shoes to apparel to electronics. As a result, I’ve come to learn the difference between a great idea and a great product. A great idea is where it all starts, but without hard work from someone who knows what he’s doing, you’ll never build a great product. When it comes to cars, its truly my passion.

Tattooing has served as a magnet for some of the most creative people I have ever met, from celebrities to captains of industry to young entrepreneurs. I have tattooed them all. The trust people put in me to do their tattoos is the same trust they should have in this product.

Inspired by my love for cars, I’ve designed this exclusive line of products to preserve them and amplify their beauty.

SANCTIOND. This is your chance to be part of our lifestyle.

Dorastałem będzie pokazów samochodowych. Moja sztuka pozwoliła mi być częścią ruchu, który, jako dziecko, był finansowo poza moim zasięgiem. Przez airbrushing portrety samochodów ludzi i uczestnictwa w tych pokazów I osadzone się w kulturze. Niestandardowe farby, striping pin, a malowidła uratowała mi życie, trzymając mnie na ulicach, a napędzany moje pragnienie tworzenia i właścicielem tych wozów cukierków.

Dziś zbieram szeroką gamę pojazdów. Szanuję wszystkie samochody i wysiłku, jaki idzie do budowania i utrzymywania ich. Od Oglądasz profil dla europejskich samochodów luksusowych, każdy ma swoją własną postawę. Zbudowałem i przywrócony samochody od moich młodzieńczych lat, a dziś mam szeroki odbiór osobisty, który wymaga codziennej obsługi. Te nowoczesne dzieła Utworzyłem wymagają produkt, który pomaga chronić i zwiększenia ich piękno. Ta firma, produkt, ta szansa została przez całe życie moim marzeniem. Wszystko co robimy jest informowany przez naszego nabożeństwa do samochodów.

Ta firma jest moje; własnością producenta samochodu jak ty. Każdy samochód i każdy lakier ma swoją własną osobowość i zasługują na uwagę kogoś, kto rozumie.

Moja sztuka i pasja mam dla mojej pracy pozwoliły mi niesamowite możliwości. Byłem częścią najdzikszych współpracy można sobie wyobrazić, od butów do odzieży do elektroniki. W rezultacie doszedłem do nauki różnicę między świetny pomysł i wspaniały produkt. Świetny pomysł, to gdzie to wszystko się zaczyna, ale bez ciężkiej pracy od kogoś, kto wie, co robi, nigdy nie będziesz zbudować wspaniały produkt. Jeśli chodzi o samochody, jego naprawdę moja pasja.

Tatuowanie służył jako magnes dla najbardziej kreatywnych ludzi, jakiego kiedykolwiek spotkałem, od gwiazd do kapitanów przemysłu dla młodych przedsiębiorców. Mam wytatuowane je wszystkie. Zaufanie ludzi umieścić we mnie zrobić swoje tatuaże to samo zaufanie powinni mieć w tym produkcie.

Zainspirowany mojej miłości do samochodów, mam zaprojektowany tę ekskluzywną linię produktów, aby zachować je i wzmacniać ich piękno.

SANCTIOND. To jest Twoja szansa aby stać się częścią naszego życia.

Mister Cartoon - SANCTIOND

Link to comment
Share on other sites


Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

MrCleaner.pl - profesjonalne kosmetyki samochodowe · MenSpace.pl - ekskluzywne kosmetyki dla mężczyzn · DetailingStore.pl - sklep auto detailingowy

×
×
  • Create New...